+A A A-
Menu

Dział Administracyjny

Kierownik
Jolanta Ostrowska – Stepaniec

Lokalizacja
Budynek C, p. I,  pokój 121, tel. 22 54 21 275

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Administracyjnego w szczególności należy:

  1. Zapewniania fizycznej ochrony  budynków i mienia Instytutu;
  2. Zapewnienia sanitarnych warunków funkcjonowania komórek organizacyjnych Instytutu oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Instytutu;
  3. Administrowania budynkami Instytutu, w tym w szczególności prowadzenie bieżących napraw oraz konserwacji instalacji technicznych, tj.: elektrycznej, wodnej, grzewczej, kanalizacyjnej, gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  4. Zabezpieczania transportu i wszelkich spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych;
  5. Odbioru i usuwania odpadów, organizacji miejsc ich magazynowania oraz przekazywania odpadów odpowiednim firmom, a także prowadzenia we współpracy z Inspektorem ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami sprawozdawczości w zakresie: emisji zanieczyszczeń do środowiska i utylizacji odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych;
  6. Prowadzenia, zgodnie z przyjętymi procedurami, pomiarów parametrów technicznych aparatury pomiarowej i ich bieżące dokumentowanie (laboratoria akredytowane);
  7. Przygotowywania budynków, sal, zabezpieczania cateringu, wystroju sal na spotkania, narady, konferencje i uroczystości odbywające się w Instytucie;
  8. Prowadzenia spraw związanych z wynajmem pomieszczeń i innych obiektów, będących w dyspozycji Instytutu.