+A A A-
Menu

Entomologia

Informacja o wszawicy
Wszawica w Polsce
Świerzb plakat
Świerzb broszura
Prezentacja Dr Aleksandra Gliniewicz (725 pobrań)

Społeczny projekt monitorowania komarów na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem  

komara tygrysiego – Aedes albopictus

Kierownik projektu: dr Aleksandra Gliniewicz-Łabędź, NIZP-PZH: Samodzielna Pracownia Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników

Czas trwania projektu: Czerwiec 2016 – grudzień 2018

Wstęp: ruch osobowy i wymiana towarowa są ważnymi czynnikami ułatwiającymi przemieszczanie się zwierząt i roślin pomiędzy kontynentami i obszarami leżącymi w różnych strefach klimatycznych. Niektóre
z nich, tzw. gatunki inwazyjne charakteryzują się  przystosowaniami, które zapewniają im sukces
w zdobywaniu nowych obszarów.

Od lat 70-tych w Europie Zachodniej i Południowej obserwowano pojawianie się nowych gatunków komarów oraz zmiany zasięgu gatunków rodzimych. Uwaga na komary w państwach Europy, także u naszych sąsiadów została skierowana także dlatego, że te nowe, inwazyjne gatunki komarów mogą przenosić choroby wirusowe dotąd w Europie nieznane. Azjatycki komar tygrysi Aedes albopictus został stwierdzony m.in.
w Niemczech, w Czechach, w Holandii, Belgii, Szwajcarii, Francji – w krajach, z którymi Polska prowadzi intensywną wymianę handlową i osobową. Zmiany warunków środowiskowych i klimatycznych jakie następują na terenie Polski w ostatnich latach  mogą umożliwić pojawienie się tego gatunku  na terenach Polski.  Komar ten zaliczany jest do 100 najbardziej inwazyjnych gatunków na świecie. Może przenosić około 22 rodzajów patogenów; potwierdzono jego udział w przenoszeniu wirusa dengi we Francji i Chorwacji oraz wirusa chikungunya we Włoszech i Francji,  może także przenosić wirus Zika. Oprócz zagrożenia inwazją komara Aedes albopictus należy podkreślić, że wśród 47 gatunków polskich komarów 9 zaliczanych jest do takich, które mogą potencjalnie przenosić patogenne mikroorganizmy (mają cechy efektywnych wektorów).

W Polsce badania nad fauną komarów w ostatnich 30 latach prowadzone były wyrywkowo i nie obejmowały całego obszaru kraju. Nie wiemy więc dokładnie, jak zmienił się i czy zmienił się ich skład gatunkowy, a także na jakich obszarach  kraju powinny być podejmowane szczególne działania ochrony przed komarami i ich zwalczanie ze względu na zagrożenie zdrowia.

Celem projektu jest poznanie aktualnego stanu  fauny komarów w Polsce ze szczególnym naciskiem na monitorowanie gatunków, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi jako przenosiciele chorób. Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013 – 2020
w części dotyczącej wysokiej jakości życia – otwarty dostęp do wiedzy, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R.

Beneficjenci: społeczeństwo polskie

Opis projektu: Stworzona zostanie strona internetowa, na której zostanie umieszczone :  opis projektu, cele, instrukcje dla osób, które będą odławiać i przesyłać komary, oraz mapy z wynikami dostępne dla wszystkich obywateli.

Komary będą zbierane przez chętnych  obywateli biorących udział dobrowolnie w projekcie,
wg opracowanej i udostępnionej przez nas metodyki i przesyłane do Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników NIZP-PZH. Następnie będą oznaczane do gatunku.

Wyniki: wynikiem projektu będzie podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, stworzenie systemu monitoringu niebezpiecznych gatunków komarów , co da podstawy do opracowania skutecznej polityki ich zwalczania i ochrony przed nimi w sytuacji zagrożenia nowopojawiającymi się chorobami.