+A A A-
Menu

Informacje ogólne

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,
  • doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna,
  • doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,
  • doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna,
  • doktora nauk o zdrowiu.

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny określiła minimalne kryteria do wszczęcia przez Radę:

  • postępowania o nadanie tytułu profesora,
  • postępowania habilitacyjnego /przewodu habilitacyjnego/,
  • przewodu doktorskiego.

Minimalne kryteria do wszczęcia przez Radę Naukowa NIZP-PZH postępowań i przewodów(pdf)

Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 84 poz. 455) tj. 1 października 2011r., są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 30 września 2013 r., na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na nowych albo dotychczasowych zasadach (art.33 ust. 2 ustawy nowelizującej).