+A A A-
Menu

Ekspertyzy

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego

 1. Klasyfikacja i oznakowanie produktów biobójczych
 2. Opinia toksykologiczna produktów biobójczych, których substancje czynne były w obrocie przed 14 maja 2000 roku.
 3. Opiniowanie kart charakterystyki oraz etykiet produktów biobójczych
 4. Opracowujemy raporty z oceny środków ochrony roślin w procesie rejestracyjnym w zakresie pozostałości pestycydów ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dla konsumentów oraz właściwości fizyko-chemicznych, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta środka ochrony roślin. Dokonujemy oceny tożsamości i właściwości substancji czynnych,
 5. Prowadzimy działalność ekspercką w zakresie legislacji krajowej i wspólnotowej dotyczącej pozostałości pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych w żywności,
 6. Opracowujemy monografie (DAR) dla substancji czynnych środków ochrony roślin. Oceniamy dokumentację zawierającą wyniki badań toksykologicznych i pozostałościowych substancji czynnych dla celów włączenia tych substancji do
 7. Aneksu I do Dyrektywy 91/414/EWG,
 8. Wykonujemy ocenę ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności dla celów rejestracji środków ochrony roślin zgodnie ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską na podstawie przedłożonych wyników badań pozostałości w chronionych uprawach.

Zakład Bezpieczenstwa Żywności

 1. Ocena bezpieczeństwa środków spożywczych w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych,
 2. Ocena bezpieczeństwa środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i aromatów,
 3. Ocena nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych

Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH oferuje usługę molekularnego typowania (genotypowania) szczepów bakteryjnych metodą makrorestrykcyjnej analizy genomowego DNA i elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (REA-PFGE). Usługa obejmuje uzyskanie profili PFGE, ich analizę przy użyciu programu bioinformatycznego BioNumerics v. 6.6 (Applied Maths, Belgia) wraz z opracowaniem wyników w formie ekspertyzy do badań naukowych lub dochodzenia epidemiologicznego. Więcej informacji (PDF)

Zakład Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym

 1. Opracowanie ekspertyz z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
 2. Recenzje publikacji dotyczących promocji zdrowia i zdrowia publicznego,
 3. Opiniowanie w zakresie etyki badań (w pracach Komisji Etycznej NIZP-PZH),
 4. Konsultacje dla pracowników WSSE i PSSE oraz osób zatrudnionych w ochronie zdrowia w związku z trybem kończenia przewodów specjalizacyjnych z zakresu epidemiologii (II), higieny i epidemiologii (I) oraz higieny (II),
 5. Konsultacje dotyczące możliwości otwierania przewodów doktorskich w NIZP-PZH oraz specjalizacyjnych w nowym systemie (zdrowie publiczne, epidemiologia) oraz specjalizowania się nie-lekarzy,
 6. Konsultacje związane z wdrażaniem programów promocji zdrowia i profilaktyki dla różnych grup ludności,
 7. Konsultacje dotyczące metodyki oceny materiałów informacyjnych,
 8. Konsultacje dotyczące zakresu tematycznego kursów dla lekarzy specjalności podstawowych i szczegółowych,
 9. Konsultacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 10. Konsultacje dotyczące warunków sanitarno-higienicznych w szkołach oraz higieny procesu nauczania,
 11. Konsultacje i współautorstwo materiałów informacyjnych dla pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych,
 12. Kursy i szkolenia z zakresu promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii

 1. Wydawanie Świadectw z zakresu Higieny Radiacyjnej dotyczących:
  medycznych aparatów rentgenowskich,
  zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w glebie, wodzie i powietrzu,
  skażeń promieniotwórczych żywności i wody,
  zawartości naturalnych radionuklidów w surowcach, materiałach budowlanych i odpadach przemysłowych,
 2. Ekspertyzy i opinie w zakresie narażenia na gaz promieniotwórczy radon 222Rn występujący w budynkach oraz w wodzie,
 3. Ekspertyzy i opinie w zakresie skutków biologicznych związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz oceny z tym związanego ryzyka,
  Prowadzenie działalności eksperckiej w zakresie legislacji krajowej dotyczącej narażenia na promieniowanie jonizujące.

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Więcej szczegółowych informacji dot. atestacji znajdą Państwo na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH w dziale „Nasze usługi”.