+A A A-
Menu

Historia Instytutu w latach: 1951-1991

W związku z nowymi potrzebami i zadaniami jakie stanęły przed Państwowym Zakładem Higieny konieczna była dalsza jego rozbudowa. Po reorganizacji, w 1951 roku Instytut składał się z 8 działów: Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej, Epidemiologii, Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Wodnego, Higieny Żywienia, Higieny Pracy, Chemii i Szkoły Higieny oraz zarządzał 14 filiami wojewódzkimi i 4 ekspozyturami terenowymi.

W ciągu 1951 roku problematyka niektórych działów uległa szybkiemu rozwojowi i przerastała ich dotychczasowe ramy organizacyjne. Stworzyło to potrzebę zorganizowania nowych instytutów i instytucji. Z Państwowego Zakładu Higieny wydzielono wytwórnie surowic i szczepionek, tworząc Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek. Dział Chemii stał się podstawą dla zorganizowania Instytutu Leków, a Dział Higieny Pracy dla utworzonego w Łodzi Instytutu Higieny Pracy. W późniejszych latach powstał Instytut Antybiotyków (1957 r.) oraz Instytut Żywności i Żywienia (1963 r.), których zalążkiem były Pracownia Antybiotyków i Dział Higieny Żywności PZH.

Nowy statut PZH zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 1952 roku nadał mu rangę instytutu naukowego. Z dotychczasowych filii wojewódzkich PZH utworzono samodzielne jednostki organizacyjne -wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Natomiast Państwowy Zakład Higieny stał się instytutem naukowym o charakterze specjalisty i konsultanta krajowego powołanego do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie mikrobiologii, epidemiologii i higieny, szkolenia kadr w tych dziedzinach i sprawowania fachowego nadzoru nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W latach 1953-54 duży i stale rozrastający się Dział Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej podzielony został na sześć niezależnych Zakładów – Bakteriologii, Wirusologii, Parazytologii, Badania Surowic i Szczepionek, Biochemii i Antybiotyków. W lipcu 1954 roku strukturę organizacyjną PZH tworzyło 13 zakładów (Epidemiologii, Bakteriologii, Wirusologii, Parazytologii, Badania Surowic i Szczepionek, Antybiotyków, Biochemii, Higieny Szkolnej, Higieny Komunalnej, Higieny Żywienia, Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Oświaty Sanitarnej, Dezynfekcji-Dezynsekcji i Deratyzacji oraz Ośrodek Badań Klinicznych, Dział Organizacyjno-Metodyczny, Biblioteka i Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Kolejne lata przyniosły dalsze przeobrażenia struktury organizacyjnej Instytutu wynikłe z nowych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego. W 1967 roku powstały nowe zakłady – Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Immunopatologii, Samodzielna Pracownia Mikroskopu Elektronowego oraz trzy nowe działy naukowo-usługowe: Dział Planowania Działalności Naukowej i Nadzoru Specjalistycznego, Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej z Biblioteką i Dział Dydaktyczny pod nazwą „Studium Sanitarno-Higieniczne”, który stanowił kontynuację dawnej Szkoły Higieny. Studium Sanitarno-Higieniczne przemianowane zostało w 1991 roku na Studium Zdrowia Publicznego.

W listopadzie 1992 roku, w związku z likwidacją Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej, do Państwowego Zakładu Higieny włączono Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych.

Przemiany strukturalne PZH, powstawanie nowych jednostek organizacyjnych były i są ściśle związane z nowymi programami zapobiegania i zwalczania chorób oraz strategią walki o zdrowie ludności.