+A A A-
Menu

Historia Instytutu w latach:1992-2007

Statut Państwowego Zakładu Higieny nadany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 30 października 1992 roku określa jako podstawowe zadanie Instytutu

„prowadzenie badań naukowych i usługowo-badawczych z zakresu higieny, mikrobiologii, epidemiologii i statystyki medycznej dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności”

15 października 2007r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 203, poz. 1466) zmieniono nazwę Państwowego Zakładu Higieny na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Szczegółowe zadania NIZP-PZH to między innymi prowadzenie:

„…badań związanych z zapobieganiem chorobom będących następstwem zmian w środowisku człowieka”,
„…działalności profilaktycznej na rzecz ochrony zdrowia”
oraz
„…sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie higieny, epidemiologii i mikrobiologii” …

Zgodnie ze Statutem, obecnie główne kierunki zainteresowań naukowych Instytutu to kompleksowe badania nad wpływem różnych czynników środowiska na zdrowie człowieka. Obejmują one zarówno problemy wynikające z działalności gospodarczej człowieka, jak np. badania dotyczące narażenia ludzi na chemiczne zanieczyszczenia środowiska, badania toksykologiczne pestycydów, narażenia na rakotwórcze skażenie środowiska, jak również badania związane z sytuacją epidemiologiczną chorób zakaźnych i inwazyjnych w kraju, w szczególności wirusowego zapalenia wątroby będącego od lat poważnym problemem, a także nowych niepokojących zjawisk, jak zakażenie wirusem zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Z badaniami tymi są ściśle związane prace mające na celu doskonalenie metod oznaczania badanych czynników zagrożenia jak np. zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności i przedmiotów użytku, diagnostyki zakażeń bakteryjnych i parazytoz, itp. Państwowy Zakład Higieny jako Instytut Naukowo-Badawczy, kształci specjalistów, którzy cenieni są i zatrudniani zarówno w instytutach naukowych na całym świecie jak i jako eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Między innymi, pracownicy PZH jako specjaliści zatrudnieni przez WHO uczestniczyli w programie zwalczania ospy na świecie, organizacji światowego programu szczepień dzieci przeciw gruźlicy, tężcowi noworodków, błonicy, krztuścowi, odrze i poliomyelitis. Przygotowanie merytoryczne i doświadczenie pracowników Instytutu były podstawą do powołania w PZH 12 ośrodków referencyjnych.