+A A A-
Menu

Dział Analiz, Wdrożeń i Innowacji

Kierownik
Anna Małek

Lokalizacja
Budynek C p. I, pokój 114, tel. 22 54 21 412

Charakterystyka

Do zadań Działu Analiz, Wdrożeń i Innowacji należy w szczególności wspieranie procesu planowania i kontroli działalności Instytutu pod kątem efektywności ekonomicznej – w tym kontrola funkcjonowania poszczególnych struktur Instytutu, z uwzględnieniem realizowanych zadań, w tym projektów, grantów, umów etc. Do zadań Działu należy również wykonywanie kontroli merytorycznej w zakresie weryfikacji dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Dział pod względem celowości i zgodności z obowiązującymi umowami oraz przepisami prawa, a także realizacja innych działań leżących w kompetencjach Działu

Strukturę organizacyjną Działu Analiz, Wdrożeń i Innowacji tworzą:

 • Biuro Sprzedaży i Komercjalizacji
 • Biuro Zarządzania Projektami
 • Biuro Analiz i Rozliczeń

Do zadań Biura Sprzedaży i Komercjalizacji w szczególności należy:

 1. Identyfikowanie oraz łączenie pracowników naukowych NIZP-PZH z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
  • komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,
  • nawiązywania współpracy w ramach konsorcjum w projektach krajowych
   i międzynarodowych,
  • podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach krajowych i międzynarodowych.
 2. Wsparcie pracowników Instytutu w procesie dotyczącym uzyskania ochrony patentowej;
 3. Wsparcie procesu aktualizacji cenników badań i usług świadczonych przez Instytut oraz innych usług wykraczających poza obowiązujące cenniki;
 4. Procesowanie zawierania umów krajowych i zagranicznych, których realizatorem jest Instytut oraz prowadzenie ich ewidencji;
 5. Fakturowanie usług świadczonych przez poszczególne komórki organizacyjne na rzecz klientów zewnętrznych.

Do zadań Biura Zarządzania Projektami należy w szczególności:

 1. Koordynacja działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji lub realizowanych przez Instytut, w tym udział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego Instytutu dla przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i międzynarodowych;
 2. Zarządzanie projektami, w tym opracowywanie i wdrażanie zasad zarządzania
  z uwzględnieniem specyfiki danego projektu, a także wsparcie procesów zarządczych w projektach kierowanych przez pracowników naukowych;
 3. Udzielanie wsparcia w procesie aplikowania, utworzenie inicjatywy projektowej, wsparcie procesu tworzenia wniosku, w szczególności pod kątem administracyjno-finansowym oraz składania wniosków;
 4. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych;

Do zadań Biura Analiz i Rozliczeń w szczególności należy:

 1. Nadzór i organizacja procesów planowania i kontroli działalności Instytutu pod kątem efektywności ekonomicznej – w tym kontrola funkcjonowania poszczególnych struktur Instytutu;
 2. Współpraca przy tworzeniu projektów rocznego planu finansowego Instytutu i planów do Długoterminowej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem;
 3. Analiza i bieżący monitoring wydatków w zakresie stopnia wykorzystania środków finansowych w ramach przydzielonych zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu;
 4. Współpraca przy tworzeniu projektów budżetów w ramach planowanych do zawarcia projektów, grantów, umów, etc.;
 5. Wstępna kontrola zaangażowania wydatków pod kątem zgodności z planem finansowym, a także w przypadku projektów, grantów, umów, etc. z budżetami zadaniowymi;
 6. Dokonanie weryfikacji pod względem zgodności z zawartymi umowami dowodów księgowych dla poszczególnych projektów, grantów, umów, etc. oraz przekazywanie dowodów księgowych do zarejestrowania w programie finansowo-księgowym;
 7. Opisywanie dokumentacji w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym oraz wg zasad zawartych w poszczególnych projektach, grantach, umowach, etc.;
 8. Dokonywanie rozliczeń projektów, grantów, umów, etc. zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie;
 9. Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe, sporządzanie i weryfikacja harmonogramów wydatków oraz współpraca przy dokonywaniu zmian w planach finansowych dla poszczególnych projektów, grantów, umów, etc.;
 10. Koordynacja realizacji umów zawartych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.