+A A A-
Menu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Kierownik
mgr Joanna Marczewska

Lokalizacja

Budynek C, p. II, pokój 205, tel.: 22 54 21 426

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w szczególności należy:

 1. Sporządzanie projektów planów zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu;
 2. Realizacja spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Instytutu;
 3. Sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją procesu zaopatrzenia Instytutu
  w niezbędne do jego funkcjonowania urządzenia, materiały i inne środki, w tym ustalanie z dostawcami wielkości i terminów dostaw, prowadzenie dokumentacji, dokonywanie bieżących korekt oraz ewidencję realizowanych zakupów usług i dostaw;
 4. Prowadzenie spraw związanych z importem i odprawą celną;
 5. Prowadzenie magazynu, sporządzanie analiz kształtowania się zapasów oraz inicjowanie działań zmierzających do utrzymywania określonego poziomu zaopatrzenia;
 6. Opracowywanie wewnętrznych regulacji (procedur) udzielania zamówień publicznych;
 7. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, w tym umów o udzielenie zamówień publicznych;
 8. Archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 9. Udzielanie wszelkich informacji dla prawidłowego funkcjonowania zamówień publicznych w Instytucie.