+A A A-
Menu

Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ

Andrzej Zięba

Lokalizacja
Budynek C, p. II, pokój 203, tel: 22 54 21 284

Charakterystyka

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. PPOŻ. w szczególności należy:

 1. Prowadzenie szkoleń wstępnych, ogólnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej nowoprzyjętych pracowników;
 2. Opiniowanie szczegółowych instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 3. Sporządzanie okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 4. Realizacja zadań w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami uprawnionych organów;
 5. Przeprowadzanie kontroli i monitorowanie posiadania i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 6. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem gotowości oraz kontrolą i konserwacją sprzętu i urządzeń p.poż., prawidłowym wyznaczaniem, oznakowaniem i utrzymaniem dojazdów pożarowych, przejść i dróg ewakuacyjnych, środków łączności, alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych;
 7. Opracowywanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 8. Współdziałanie z właściwymi służbami technicznymi w zakresie ustalania warunków ochrony p.poż. przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, remontów, prac modernizacyjnych, adaptacyjnych, itp.;
 9. Zgłaszanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn, urządzeń, instalacji i aparatury grożących pożarem;
 10. Udział w komisjach oceny projektów inwestycyjnych oraz komisjach odbioru inwestycji;
 11. Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 12. Udział w opracowywaniu zakładowych regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.