+A A A-
Menu

Dział Zarządzania Działalnością Naukową

Kierownik
mgr Agnieszka Kubajek

Lokalizacja
bud C pok. 207 i 208

Pracownicy
mgr Ewa Juśkiewicz
Dr Justyna Noworyta-Głowacka

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Zarządzania Działalnością Naukową w szczególności należy:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z całokształtem działalności naukowej Instytutu;
 2. opracowywanie i monitorowanie realizacji naukowych planów zadaniowych Instytutu;
 3. zbieranie materiałów i przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działalności statutowej Instytutu;
 4. przygotowywanie dla ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego okresowych opracowań dotyczących osiągnięć Instytutu (w tym materiałów do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych);
 5. nadzór nad sposobem i trybem zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej;
 6. gromadzenie sprawozdań ze służbowych wyjazdów zagranicznych i opracowywanie na ich podstawie zestawień;
 7. wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w zakresie zleconym przez Dyrektora;
 8. wydawanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;
 9. obsługa administracyjna zapewniająca funkcjonowanie Rady Naukowej oraz Komisji i Zespołów powołanych przez Radę Naukową;
 10. obsługa organizacyjna seminariów wewnątrzinstytutowych (zakładowych, doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich);
 11. obsługa prac Komisji Dyrektora ds. Uznania Praw Autorskich i Wyznaczenia Procentowego Udziału Wynagrodzenia Autorskiego.