+A A A-
Menu

Dział Kadr i Płac

Kierownik działu: mgr Dorota Białęcka

Numer telefonu: 22 54 21 346

Adres email: kadry@pzh.gov.pl

Lokalizacja: Budynek C, pok. 217

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Kadr i Płac w szczególności należy:

 1. współudział w tworzeniu i realizacja polityki personalnej Instytutu m.in. w zakresie: doboru i rozwoju zawodowego pracowników, w tym podnoszenia kwalifikacji, właściwego wykorzystania zasobów kadrowych, planowania i wdrażania systemu motywacyjnego i wynagradzania oraz systemu okresowych ocen pracowniczych;
 2. prowadzenie spraw związanych z procedurą:
  • zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy pracowników Instytutu, w tym: prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na wolne stanowiska pracy w Instytucie, oraz sporządzanie dokumentów w tym zakresie,
  • zawierania umów zlecenia i o dzieło oraz prowadzenie ich ewidencji;
 3. obsługa w zakresie płacowym z tytułu stosunków pracy, umów zlecenia, umów
  o dzieło, w tym:

  • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z nawiązanego stosunku pracy oraz przygotowywanie przelewów z tego tytułu,
  • naliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • naliczanie podatku dochodowego oraz potrąceń od wynagrodzeń pracowników,
  • wyliczanie wynagrodzeń pracowników dla celów emerytalnych,
  • rozliczanie wynagrodzeń na poszczególne działania na podstawie ewidencji czasu pracy, tzw. kart czasu pracy, przygotowywanej i przekazywanej przez poszczególne komórki organizacyjne Instytutu,
  • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji, raportów i innych informacji do ZUS, US zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 4. prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji osobowej i wynagrodzeń pracowników;
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, koordynacja przestrzegania planowego wykorzystania urlopów wypoczynkowych, dyscypliny pracy oraz kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 6. prowadzenie rejestru imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielonych pracownikom przez Dyrektora lub upoważnioną osobę;
 7. ewidencjonowanie i nadzorowanie wydawania identyfikatorów pracownikom Instytutu;
 8. wystawianie poleceń krajowych wyjazdów służbowych i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 9. prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. przygotowywanie i koordynowanie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów rezydenckich z Ministerstwem Zdrowia;
 11. koordynowanie działań w zakresie wprowadzania danych do Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w systemie POL-on moduł „Pracownicy”;
 12. współdziałanie z lekarzem zakładowym oraz osobami zatrudnionymi na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP oraz Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony P. POŻ. w zapewnieniu pracownikom Instytutu właściwej opieki zdrowotnej oraz właściwych warunków pracy;
 13. prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie działania Działu Kadr i Płac
  i prowadzenie przeglądów i ocen kadrowych na potrzeby wewnętrzne Instytutu i innych podmiotów zewnętrznych;
 14. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu niezbędnej regulacji spraw pracowniczych.