+A A A-
Menu

Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy

Kierownik
Prof. dr hab. Lidia B. Brydak

Z-ca Kierownika
Dr hab. Aleksander Masny

Lokalizacja
C, IV piętro

Pracownicy

Dr Jolanta Rybczyńska
Mgr inż. Katarzyna Kondriatiuk
Mgr Ewelina Hallmann-Szelińska
Mgr Katarzyna Łuniewska
Mgr Karol Szymański

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka

Zakład Badania Wirusów Grypy pełni jednocześnie rolę Krajowego Ośrodka ds. Grypy, który powołany został przez Ministra Zdrowia i jest jednym ze 142 takich ośrodków zlokalizowanych w 112 krajach świata, uznany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jednocześnie Ośrodek jest jedyną taką placówką w Polsce, przez co pełni rolę referencyjną dla całego kraju. Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy prowadzi współpracę z WHO i European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), będąc jednocześnie członkiem międzynarodowych sieci naukowych: European Influenza Surveillance Network (EISN) działającej w ramach ECDC, Community Network of Reference Laboratories for Human Influenza in Europe (CNRL) oraz Global Influenza Surveillance and Response System działającej w ramach WHO (GISRS WHO).

W latach 2012-2016 w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy realizowany był grant nr 2011/01/B/NZ7/06118 pt. „Ocena aktywności wirusów wywołujących zachorowania na grypę oraz zachorowania grypopodobne w Polsce oraz doskonalenie systemu nadzoru w dwóch kolejnych sezonach epidemicznych”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego efektem było opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego służącego do zbierania i analizy danych poprzez wprowadzenie raportowania danych w 7 grupach wiekowych: 0-4, 5-9, 10-14, 15-25, 26-44, 45-64 i powyżej 65 r.ż, zarówno z systemu SENTINEL jak i NONSENTINEL.  Umożliwia to dokładniejszą ocenę zapadalności oraz izolowanych szczepów wirusa grypy i wirusów grypopodobnych w 7 grupach wiekowych. Prowadzony w ten sposób nadzór nad grypą ma bardzo duże znaczenie szczególnie w aspekcie zdrowia publicznego, umożliwia monitorowanie nowo pojawiających się podtypów wirusa grypy typu A o potencjale pandemicznym, a tym samym ostrzeganie Polski, jak i innych krajów o nadchodzącej epidemii, a zwłaszcza pandemii w celu zminimalizowania ich skutków. Ponadto, dostarczone dane są praktycznie wykorzystywane przez WHO do właściwego doboru składu szczepionki przeciwko grypie na kolejny sezon epidemiczny, aktualizacji planów pandemicznych, a także oceny skuteczności leków antywirusowych nowej generacji poprzez zbadanie wrażliwości krążących szczepów wirusa grypy na te substancje. Wdrożony internetowy program zbierania danych wirusologicznych i epidemiologicznych będzie kontynuowany w kolejnych sezonach epidemicznych.

Przedstawione dane powinny być uwzględnione przez lekarzy bez względu na rodzaj specjalizacji oraz menagerów ochrony zdrowia w celu przełamania bariery nieświadomości o skutkach wielonarządowych powikłań pogrypowych występujących bez względu na wiek, a tym samym zwiększenia odsetka zaszczepionej przeciwko grypie populacji.

 Do stałych zadań i obowiązków Zakładu Badania Wirusów Grypy. Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH należy:

 1. prowadzenie nadzoru wirusologicznego nad grypą,
 2. analiza antygenowa szczepów wirusa grypy, izolowanych w Zakładzie Badania Wirusów Grypy. Krajowym Ośrodku ds. Grypy oraz w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (WSSE),
 3. utrzymywanie wymiany informacji z WHO Collaborating Center for Reference and Research on Influenza, The Crick Worldwide Influenza Centre, The Francis Crick Institute w Londynie, w tym informowanie o izolowanych szczepach wirusa grypy oraz przesyłanie tych szczepów celem wykonania bardziej szczegółowej analizy,
 4. koordynacja na poziomie Kraju zintegrowanego nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego nad grypą opartego na systemie SENTINEL, w którym uczestniczą stacje WSSE i wybrani lekarze medycyny rodzinnej,
 5. koordynacja na poziomie Kraju zintegrowanego nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego nad grypą obejmującego dane spoza systemu SENTINEL, tj. NON-SENTINEL, w którym uczestniczą stacje WSSE i wybrane laboratoria badawcze,
 6. w celu utrzymania sprawnie działającego nadzoru nad grypą SENTINEL i NONSENTINEL, prowadzonego zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy, okresowa weryfikacja metod, procedur, instrukcji, stosowanych przez WSSE w tym zakresie,
 7. szkolenie pracowników WSSE oraz lekarzy w zakresie metod laboratoryjnych dotyczących diagnostyki zakażeń wirusami grypy i innymi wirusami oddechowymi, metod pobierania materiału od pacjenta, jego przechowywania i transportu oraz w zakresie realizacji nadzoru SENTINEL i NONSENTINEL,
 8. opracowywanie i uaktualnianie procedur laboratoryjnych i instrukcji, dotyczących prowadzenia wirusologicznego i epidemiologicznego nadzoru nad grypą w Polsce oraz formularzy do wprowadzania danych epidemiologicznych i wirusologicznych w celu przygotowania przez WSSE tygodniowych raportów i przesłania ich do Zakładu Badania Wirusów Grypy. Krajowego Ośrodka ds. Grypy; raporty te są dla Zakładu Badania Wirusów Grypy. Krajowego Ośrodka ds. Grypy podstawą przygotowania raportu zbiorczego i przesłania takich informacji do WHO (sieć GISRS, platforma FluNet) i ECDC (sieć EISN, platforma Tessy),
 9. przygotowywanie cotygodniowych raportów zbiorczych z danymi wirusologicznymi oraz danymi epidemiologicznymi dla WHO (sieć GISN, platforma FluNet) oraz ECDC (sieć EISN, platforma Tessy),
 10. prowadzenie wirusologicznej i serologicznej diagnostyki infekcji grypowych i grypopodobnych,
 11. ocena stopnia odporności populacji na szczepy wirusa grypy krążące w Polsce w danym sezonie epidemicznym na podstawie oznaczeń serologicznych,
 12. kontrola preparatów szczepionkowych oraz wydawanie opinii na temat takich preparatów,
 13. prowadzenie wraz z klinicystami badań, dotyczących odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciwko grypie pacjentów z różnych grup podwyższonego ryzyka,
 14. udział w pracach, związanych z koniecznością przygotowania kraju na wybuch kolejnej pandemii grypy,
 15. prowadzenie szerokiej działalności na rzecz zdrowia publicznego, mającej na celu zwiększenie procentu zaszczepionej populacji przeciwko grypie w Polsce poprzez rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy dotyczącej grypy, profilaktyki przeciwgrypowej, jak też zagrożenia grypą ptasią i wybuchem pandemii grypy

Działalność

Pliki

 1. Publikacje (56 pobrań)
 2. Książki i rozdziały do książek (39 pobrań)
 3. List do lekarzy "Grypa - wskazania do szczepień możliwe powikłania pogrypowe" (274 pobrania)
 4. Polskie standardy profilaktyki i leczenia grypy (458 pobrań)
 5. Ulotka informacyjna dla pacjentów (295 pobrań)
 6. Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (234 pobrania)
 7. Formularz zlecenia wykonania badania diagnostycznego w Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy NIZP-PZH (280 pobrań)
 8. Sezon epidemiczny 2012/2013 zalecenia do szczepień przeciwko grypie (acip, who 2011r.) (opracowano na podstawie acip,who,2011: prof. lidia b. brydak, prof. andrzej f. steciwko) (175 pobrań)

Odnośniki

 1. meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Polsce (bieżące i archiwalne)
 2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
 3. strona WHO nt. chorób zakaźnych (WHO Global Atlas of Infectious Diseases)
 4. strona WHO nt. aktywności grypy sezonowej w świecie
 5. strona WHO nt. rekomendacji do szczepień przeciwko grypie
 6. strona europejskiego regionalnego biura WHO nt. grypy sezonowej i grypy ptasiej
 7. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control)
 8. strona Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Atlanta, USA) nt. grypy
 9. strona nt. ptasiej grypy i pandemii grypy zarządzana przez amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej
 10. Europejska Sieć Nadzoru nad Grypą (European Influenza Surveillance Scheme – EISS)
 11. System zbierania, analizy i raportowania danych dotyczących występowania przypadków zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne.