+A A A-
Menu

Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych

Kierownik
Dr n. biol. Agnieszka Chojecka

Pracownicy
Krystyna Grabowska
Mgr Anna Kierzkowska
Dr Krzysztof KanclerskiCharakterystyka
Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych powstała w dniu 09.07.2014r. wyniku włączenia Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych w strukturę organizacyjną Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH, z zachowaniem podstawowego zakresu dotychczasowej działalności, dorobku naukowego i doświadczenia personelu. Działalność Pracowni obejmuje następujące zagadnienia:

 • prowadzenie badań naukowych dotyczących wrażliwości drobnoustrojów na chemiczne środki dezynfekcyjne, fizyczne czynniki dezynfekujące oraz czynniki sterylizujące;
 • opracowywanie i adaptacja metod badania skuteczności środków dezynfekcyjnych oraz procesów sterylizacji;
 • opracowywanie zasad bezpiecznego postępowania z materiałem skażonym mikrobiologicznie;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur związanych z higieną szpitalną – dezynfekcją, sterylizacją oraz zasadami bezpiecznego postępowania z materiałem zakaźnym;
 • opiniowanie, opracowywanie i weryfikacja krajowych, wspólnotowych oraz innych międzynarodowych projektów norm i dokumentów prawnych dotyczących postępowania z materiałem skażonym biologicznie ze szczególnym uwzględnieniem dekontaminacji w obszarze medycznym (oczyszczanie, dezynfekcja, sterylizacja);
 • wykonywanie prac usługowych w zakresie oceny środków i metod stosowanych w bezpośrednim otoczeniu człowieka do zwalczania drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla jego zdrowia;
 • ocena wyrobów medycznych związanych ze sterylizacją;
 • opiniowanie preparatów dezynfekcyjnych dla celów rejestracyjnych;
 • kształcenie i doskonalenie kadr medycznych oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu higieny szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami – kursy, wykłady, szkolenia.

Działalność dydaktyczna

Zakres działalności

Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, oraz innych grup zawodowych z zakresu higieny szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami – kursy, wykłady, szkolenia Na podstawie art.19 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2005.226.1943.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2004.231.2326.) za uczestnictwo w kursach przyznawane są punkty edukacyjne (1pkt-1godz).
Zakres szkoleń:

 • zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych
 • profilaktyka zakażeń w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej dotyczące wymagań sanitarnych oraz zagadnień dezynfekcji i sterylizacji
 • postępowanie z bielizną szpitalną w zakładzie opieki zdrowotnej i pralni
 • postępowanie z odpadami w zakładach świadczących usługi medyczne
 • zasady dezynfekcji narzędzi i powierzchni w obszarze medycznym
 • metody badania działania bakteriobójczego i grzybobójczego preparatów dezynfekcyjnych
 • wrażliwość drobnoustrojów na preparaty dezynfekcyjne
 • aktualne zagadnienia dezynfekcji i sterylizacji – nowe technologie, najnowsze przepisy, aktualne normy z zakresu dezynfekcji sterylizacji i gospodarki odpadami
 • procedury postępowania ze sprzętem wielokrotnego użycia obejmujące mycie, dezynfekcje i sterylizację sprzętu
 • walidacja myjni-dezynfektorów i sprawdzanie skuteczności mycia w tych urządzeniach
 • walidacja i kontrola procesów sterylizacji.

Działalność usługowa

Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych prowadzi badania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą
PN-EN/ISO/IEC 17025: 2005. Posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 509 ważny do dnia 14.07.2016 r. Współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie Komitetów Technicznych
ds. Dezynfekcji i Antyseptyki (KT 296) i ds. Sterylizacji (KT 295).

Zakres działalności

 1. Badania skuteczności produktów biobójczych stosowanych w obszarze medycznym
  i w zakładach przetwórstwa spożywczego, warunkach domowych i przemysłowych
  oraz zakładach użyteczności publicznej.
 2. Opiniowanie preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania
  w zakładach opieki zdrowotnej.
 3. Ocena prawidłowości procesów sterylizacji termicznej oraz sterylizacji niskotemperaturowej, w tym nowych technik wprowadzanych w praktyce szpitalnej.

Opis usług

1. Badania skuteczności działania produktów biobójczych wg Norm Europejskich w zakresie ich aktywności bakteriobójczej (B) i grzybobójczej (F) zgodnie z obowiązującą kategoryzacją badań środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych (fazy, etapy).

Faza 1 – Badania przeprowadzane wg ilościowych zawiesinowych metod mających na celu ustalenie podstawowego działania bakterio-, grzybo- lub sporobójczego produktu, bez uwzględnienia warunków określonych dla zamierzonego stosowania.
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne : bez wydzielonego przeznaczenia
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 1040 B
PN-EN 1275 F
Faza 2, etap 1 – Badania przeprowadzane wg ilościowych zawiesinowych metod odzwierciedlających warunki praktyczne odpowiednie do zamierzonego stosowania produktu w celu określenia czy posiada on działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- lub wirusobójcze.
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszar medyczny
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 13727 B
PN-EN 13624 F
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszary spożywczy, przemysłowy, domowy, instytucjonalny
PN-EN 1276 B
PN-EN 1650 F
Faza 2, etap 2 – Badania przeprowadzane wg ilościowych zawiesinowych metod odzwierciedlających warunki praktyczne np.: badania na powierzchniach, narzędziach, mycie rąk, wcieranie w ręce w celu ustalenia czy produktu posiada działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- lub wirusobójcze.
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszar medyczny
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 14561 B
PN-EN 14562 F
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszary spożywczy, przemysłowy, domowy, instytucjonalny
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 13697 B,F

2. Badania skuteczności działania produktów biobójczych wg Metod Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego– Państwowego Zakładu Higieny w zakresie aktywności bakteriobójczej (B), grzybobójczej (F) i sporobójczej (S), metody nośnikowe (PZH-DF)

Jakościowe metody nośnikowe PZH-DF odpowiadają kategorii badań zaliczanych do fazy 2, etapu 2, których celem jest odzwierciedlenie warunków praktycznych w jakich wykonywana jest dezynfekcja. Przeznaczone są do oceny skuteczności produktów biobójczych w zakresie działania bakterio- (B), grzybo- (F) i sporobójczego (S), głównie w obszarze medycznym. W obszarze poza medycznym stosowane w przypadku, gdy nie istnieje inne postępowanie znormalizowane. Uwzględniają ocenę skuteczności produktów biobójczych w procesach dezynfekcji chemicznej i chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej, jak również specyfikę aplikacji produktów przeznaczonych do dezynfekcji metodą spryskiwania. Metody PZH-DF są zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Komunikat z dn. 2 marca 2006r.).
Chemiczne środki dezynfekcyjne: obszar medyczny
Metoda PZH-DF Zastosowanie Spektrum działania
PZH-DF 01/03: 2003.02.07 Dezynfekcja narzędzi i powierzchni B, F
PZH-DF 02/03: 2003.02.07 Dezynfekcja powierzchni metodą spryskiwania B, F
PZH-DF 03/03: 2003.02.07 Dezynfekcja narzędzi S
PZH-DF 04/03: 2003.02.07 Chemiczna dezynfekcja bielizny B, F
PZH-DF 05/03: 2003.02.07 Chemiczno-termiczna dezynfekcja bielizny B, F
PZH-DF 06/03: 2003.02.07 Zmiany oporności drobnoustrojów na działanie środków dezynfekcyjnych B, F
PZH-DF 08/03: 2003.02.07 Ocena działania inaktywatorów preparatów dezynfekcyjnych B, F

3. Opiniowanie na podstawie dokumentacji:

 • skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,
 • preparatów dezynfekcyjnych w przypadku zmiany producenta lub dystrybutora firmy,
 • urządzeń do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz innych urządzeń lub sprzętu,
 • urządzeń do sterylizacji
 • etykiety, ulotki informacyjnej, instrukcji użycia oraz innych materiałów informacyjnych
 • Przedłużanie wydanych opinii

Pliki

 1. Publikacje (138 pobrań)

Informacja o wstrzymaniu upowszechniania listy preparatów dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP-PZH

Szanowni Państwo,

NIZP-PZH uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie  przepisów  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmuszony jest wstrzymać  do odwołania publiczne  udostępnianie danych zawartych na  Liście preparatów dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP‑PZH.

Jednocześnie informujemy, że od 25 maja 2018r. NIZP-PZH nie udziela zgody innym podmiotom na posługiwanie się lub jakiekolwiek upowszechnianie kopii wyżej wymienionej listy. Tym samym NIZP-PZH nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nie stosowania się do tego ograniczenia.

Uprzejmie informujemy, że osoby lub podmioty bezpośrednio zainteresowane danymi poprzednio umieszczonymi na Liście preparatów dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP‑PZH mogą się kontaktować telefonicznie  (22) 5421330 lub (22) 5421366 w godzinach pracy NIZP‑PZH oraz na adres e-mail: bakteriologia@pzh.gov.pl w celu uzyskania informacji odnośnie możliwości i trybu udostępnienia danych, którymi są zainteresowane.

Za zaistniałe utrudnienia uprzejmie Szanownych Państwo przepraszamy.