+A A A-
Menu

Krajowy Punkt Centralny ds Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych

Kierownik

Pracownicy
Dr n.med. Łukasz Henszel
Lek. med. Janusz Janiec
Lek. wet. Piotr Polański
Mgr Franciszek Radziszewski

Charakterystyka

 1. zapewnienie całodobowego kontaktu z Punktem Kontaktowym WHO;
 2. odbieranie pilnych powiadomień o zdarzeniach stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym przesyłanych przez Punkt Kontaktowy WHO;
 3. odbieranie pilnych powiadomień o zdarzeniach stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego, przesyłanych przez właściwe organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), które na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego są odpowiedzialne za ich zbieranie i gromadzenie;
 4. konsolidację powiadomień oraz ocenę zgłoszonych zdarzeń w oparciu o zasady naukowe oraz według instrumentu decyzyjnego zawartego w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych;
 5. niezwłoczne przekazywanie powiadomień otrzymanych z WHO
  do właściwych organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), odpowiedzialnych w Polsce za nadzór epidemiologiczny, przejścia graniczne, zakłady opieki zdrowotnej oraz innych organów władzy publicznej zgodnie z ich kompetencją
 6. niezwłoczne przekazywanie, w imieniu Ministra Zdrowia, powiadomień o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, które zostały wykryte na terenie Polski do Punktu Kontaktowego WHO.
 7. zbieranie, konsolidację oraz przesyłanie do Punktu Kontaktowego WHO aktualnych, dokładnych i wystarczająco szczegółowych informacji o działaniach podjętych przez właściwe organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucje i służby w odpowiedzi na zdarzenia.
 8. Weryfikacja informacji na temat zdarzeń, które miały miejsce na terenie Polski, uzyskanych przez WHO z innych źródeł
 9. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za szybkie wykrywanie zagrożeń i reagowanie na zagrożenia dla zdrowia publicznego niezależnie od przyczyny zagrożenia
 10. Współpraca z odpowiednimi organami administracji publicznej przy wdrażaniu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych oraz ewaluacji wdrożenia tych Przepisów
 11. Upublicznianie wiedzy na temat Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Polsce

Odnośniki

 1. Strona główna WHO
 2. Strona WHO poświęcona Międzynarodowym Przepisom Zdrowotnym
 3. Buiro WHO w Polsce
 4. Ministerstwo Zdrowia
 5. Główny Inspektorat Sanitarny
 6. Główny Inspektorat Weterynarii
 7. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 9. ECDC – Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób
 10. CDC – Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (USA)