+A A A-
Menu

Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych

Kierownik
Dr hab. n. o zdr., dr n. ekon. Aleksandra Czerw, prof. nadzw. NIZP-PZH

Lokalizacja
Budynek C, IV p.

Kontakt
Telefon: 22 54 21 295
Pokój: 420

Pracownicy

Dr n. med. Mariusz Tarhoni
Mgr Dipl.-Kff. (Universität zu Köln) Elżbieta Buczak-Stec
Dr n. o zdr.Katarzyna Kwiatkowska
Mgr Olga Partyka
Mgr Monika Pajewska

Charakterystyka

Zakład prowadzi szeroko zakrojoną działalność z zakresu ochrony zdrowia przygotowując szereg narzędzi dla Ministra Zdrowia niezbędnych do prowadzenia i oceny polityki zdrowotnej. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomaga również instytucje administracji publicznej, jednostki samorządu i organizacje pozarządowe. Pracownicy zakładu powołani zostali na członków rad wojewódzkich ds. map potrzeb zdrowotnych gdzie czynnie biorą udział. W ostatnich latach zorganizowano kilka konferencji poświęconych tematyce Map potrzeb Zdrowotnych oraz zagadnieniom związanym ze szpitalnictwem, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Planuje się przeprowadzić szkolenia z udziałem ekspertów.

Pracownicy Zakładu podnoszą swoje kwalifikacje oraz aktywnie uczestniczą w konferencjach i szkoleniach krajowych i międzynarodowych takich jak:

 • Hospital Management – konferencja sektora szpitalnego pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali oraz Europejskiej Federacji Szpitali HOPE
 • WHO Barcelona Course on Health Financing, Barcelona, Hiszpania
 • European Health Forum Gastein, Badgastein, Austria
 • Summer course Intervention Mapping 2015, Maastricht, Holandia

Obecnie pracownicy są zaangażowani m.in. w cykl badań skierowanych na funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej, stanu zdrowia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, polityki senioralnej. Pracownicy stale publikują w Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym oraz Menedżerze Zdrowia.

Do zakresu działalności Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych należy w szczególności:

 • Ocena potrzeb zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji leczniczej,
 • Ekonomika i organizacje opieki zdrowotnej w zakładach opieki zdrowotnej
 • Badanie zarządzania finansami placówek opieki zdrowotnej
 • Opis przypadku organizacji placówki ochrony zdrowia
 • Analiza efektywności nakładów w odniesieniu do podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • Analiza zależności między środkami finansowania opieki zdrowotnej uzyskanymi przy kontraktowaniu, a kosztami realizacji, usług zdrowotnych
 • Wycena kosztów pozamedycznym procedur w szpitalach
 • Efekty zmian w prawie medycznym w odniesieniu do podmiotów działalności leczniczej

Projekty w trakcie realizacji lub zrealizowane przez Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych:

 • Opracowanie punktów w ramach kwestionariusza WHO EPHOs (Self-assessment tool for the evaluation of essential public health operations in the WHO European Region)
 • Analiza epidemiologiczna, demograficzna oraz popytowa pod kątem zasadności utworzenia w Siedlcach ośrodka onkologii tzw. „Siedleckiego Ośrodka Onkologii”
 • Ekspertyza dla Ministerstwa Zdrowia pt.: „Analiza porównawcza dynamiki zjawisk w zakresie sytuacji zdrowotnej w regionach na tle deficytów podaży usług zdrowotnych” – Opracowanie materiału dotyczącego infrastruktury medycznej oraz sprzętu medycznego
 • Projekt Predefiniowany Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu działanie: 1.2 Diagnoza obecnej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce, 2.1 Model zarządzania zdrowiem populacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce w zakresie: monitorowania finansowania systemu ochrony zdrowia, kadr medycznych, infrastruktury ochrony zdrowia, satysfakcji pacjentów, monitorowania opieki transgranicznej, praw pacjentów
 • Opracowanie metody szacowania bezpośrednich kosztów medycznych wybranych chorób odtytoniowych finansowanych ze środków publicznych, wstępna ocena kosztów w Polsce – projekt na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
 • Koszty hospitalizacji ofiar wypadków transportowych
 • Opracowanie zasad rejestrowania, oceny i monitorowania kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz stwierdzoną chorobą zawodową- w ramach programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
 • Analiza czynników wpływających na opinię o leczeniu w szpitalach,
 • Ocena kosztów hospitalizacji ofiar wypadków transportowych,
 • Koncepcja badań nt. czynnika ludzkiego w organizacyjnej i medycznej profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa w transporcie oraz systemu monitoringu oraz profilaktyki organizacyjnej i medycznej bezpieczeństwa transportu z uwagi na czynnik ludzki,
 • Analiza merytoryczna utworzenia Szpitala Południowego w Warszawie,
 • Analiza funkcjonowania oraz kierunki restrukturyzacji i rozwoju 5 zakładów opieki zdrowotnej w Kielcach,
 • Analiza postępowania diagnostyczno – terapeutycznego u chorych na wybrane nowotwory złośliwe w aspekcie systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii
  w Polsce na przełomie 2008 – 2009 roku,
 • Przygotowania NPZ na lata 2007 – 2015 i monitorowanie jego realizacji do pierwszej połowy 2010 roku,
 • Standaryzacja narzędzi monitoringu Narodowego Programu Zdrowia,
 • Analiza długów szpitali w Polsce,
 • Badanie związku pomiędzy sytuacją zdrowotną, a wybranymi czynnikami społeczno – ekonomicznymi na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • Uczestnictwo w określeniu metodyki racjonalizacji sieci szpitalnej,
 • Uwarunkowania socjo–ekonomiczne zdrowia dzieci szczególnie z rodzin dotkniętych ubóstwem.

Działalność Usługowa

 1. Ekspertyzy i opinie z zakresu organizacji ochrony zdrowia oraz ekonomiki zdrowia związane ściśle z zakresem działalności usługowej Zakładu,
 2. Konsultacje z zakresu: zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania i ekonomiki zdrowia. W zakresie szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz ekonomiki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem: szacowania kosztów leczenia
 3. Przygotowanie i ocena projektów z zakresu zdrowia publicznego, HR i ekonomiki zdrowia.

Odnośniki

 1. Seminarium
 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – jak liczyć koszty medyczne?
 3. Konferencja pt. „Planowanie i projektowanie budowy, rozbudowy oraz modernizacji szpitali”
 4. Mapy potrzeb zdrowotnych
Publikacje Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych (205 pobrań)