+A A A-
Menu

Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii

Kierownik
Dr Marcin Bekas

Lokalizacja
Budynek AB / II piętro

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Katarzyna Buczyńska
Telefon: 022 54 21 224/226
Pokój: 204

Charakterystyka

Badania promieniotwórczości w elementach środowiska, w tym w żywności, badanie zawartości naturalnych radionuklidów w materiałach budowlanych, określanie stężenia radonu-222 w powietrzu, w wodzie i glebie, kontrola jakości obrazowania procesu powstawania obrazu w diagnostyce rentgenowskiej w celu zapewnienia ochrony radiologicznej pacjenta oraz przeprowadzanie specjalistycznych testów kontroli parametrów fizycznych aparatów rtg. Zagadnienia epidemiologii radiacyjnej, badania natężenia pól magnetycznych. Prowadzone są badania biologicznych skutków działania promieniowania jonizującego (szczególnie w małych dawkach) oraz związków chemicznych występujacych w środowisku, a także stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych człowieka. Badania dotyczą również wpływu skojarzonego działania obu czynników w organizmach ssaków. Na modelu zwierzęcym przeprowadzane są testy in vivo dotyczące mutagennych skutków indukowanych w komórkach somatycznych i rozrodczych pod wpływem działania badanych czynników fizycznych i chemicznych. Ponadto prowadzone są badania biomonitoringowe dotyczące indukcji uszkodzeń DNA w komórkach ludzkich.

Działalność

Publikacje

 1. Bekas M., Pachocki K.A., Różycki Z., Wieprzowski K., Fabiszewska E.: Ocena aparatów mammograficznych w Polsce pod kątem spełniania wymagań aktualnych przepisów ochrony radiologicznej. Roczn. PZH, 2006, 57, 1, 81-90.
 2. Czajka U., Dobrzyńska M.M.: Indukcja mikrojąder komórkach somatycznych myszy eksponowanych na działanie promieniowania X lub nonylfenolu oraz na skojarzone działanie obu czynników. Roczniki PZH, 2006, 57, 2, 155-164.
 3. Dobrzyńska M.M., Baumgartner A. and Anderson D.: Antioxidants modulate thyroid hormone- and noradrenaline-induced DNA damage in human sperm. Mutagenesis, 2004, 19 (4), 325-330.
 4. Dobrzyńska M.M., Czajka U., Słowikowska M.G.: Reproductive effects after exposure of male mice to vincristine and to a combination of X-rays and vincristine. Reprod. Fertil. Dev., 2005, 17, 1-9.
 5. Dobrzyńska M.M., Gajewski A.K.: Induction of micronuclei in mouse bone marrow and sperm head abnormalities after combined exposure of mice to low doses of X-rays and acrylamide. Teratogen. Carcinogen. Mutagen. 2000, 20, 133-140.
 6. Dobrzyńska M.M., Słowikowska M.G., Mikulska U.: Zmiany w zdolnościach reprodukcyjnych samców myszy narażonych na działanie winblastyny i promieniowania X. Roczniki PZH, 2004, 55, 2, 147-157.
 7. Dobrzyńska M.M.: Micronucleus formation induced by the combination of low doses of X-rays and antineoplastic drugs in bone marrow of male mice. Teratogen. Carcinogen. Mutagen. 2000, 20, 321-327.
 8. Dobrzyńska M.M.: Uszkodzenia materiału genetycznego komórek somatycznych myszy narażanych na małe dawki promieniowania X. Roczniki PZH, 2005, 56, 1, 25-33.
 9. Dobrzyńska M.M.: The changes in the quantity and in the quality of semen following subchronic exposure of mice to irradiation. W: Human Monitoring for Genetic Effects. – IOS Press 2003, pp. 309-317.
 10. Dobrzyńska M.M.: The effect of subchronic exposure to low doses of X-rays on the reproduction ability. Polish Journal of Environmental Studies, 2002, 11, Suppl. II, 108-110.
 11. Dobrzyńska M.M.: The effects in mice of combined treatments to X-rays and antineoplastic drugs in the Comet assay. Toxicology, 2005, 207, 331-338.
 12. Pachocki K., Gorzkowski B., Różycki Z., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w wodzie do picia z obszaru Jeleniej Góry. Roczn. PZH, 2001, 52, 3, 237-246.
 13. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Różycki Z., Wieprzowski K., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w wodzie do picia z terenu Pogórza Izerskiego. Roczn. PZH, 2002, 53,4, 371-376.
 14. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Wilejczyk E., Smoter J.: Zawartość radonu 222Rn w wodzie do picia w Świeradowie Zdroju i Czerniawie Zdroju. Roczn. PZH, 2000, 1, 43-52.
 15. Pachocki K. (redakcja serii Zeszyty Metodyczne PTBR). Zeszyt Nr 1: Fabiszewska E. Jankowska K.: Testy kontroli jakości konwencjonalnych aparatów rentgenowskich wyposażonych w tor wizyjny. ISBN 83-89379-80-5, Warszawa 2004, 1-81.
 16. Pachocki K. (redakcja serii Zeszyty Metodyczne PTBR). Zeszyt Nr 2: Skrzyński W.: Testy kontrolne aparatów rentgenowskich tomografii komputerowej. ISBN 83-89379-85-6, Warszawa 2004, 1-61.
 17. Pachocki K.: (redakcja monografii): Czarnobyl – 20 lat później: skażenia środowiska i żywności, skutki zdrowotne. Energetyka jądrowa w Polsce: za i przeciw. PTBR, Materiały konferencyjne, str 1-447.
 18. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Różycki Z., Wieprzowskie K., Bekas M., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w wodzie do picia z terenu Pogórza Karkonoskiego. Roczn. PZH 2003, 54, 3, 255-261
 19. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Różycki Z., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w budynkach mieszkalnych Świeradowa Zdroju i Czerniawy Zdroju. Roczn. PZH, 2000, 51, 3, 291-298
 20. Pachocki K.A.: Rozdział 12: Promieniowanie jonizujące. W monografii: Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy – wartości dopuszczalne 2003. Warszawa, CIOP-PIB, 2003, 264-284.
 21. Pachocki K.A.: Promieniowanie jonizujące. W monografii: Ocena Ryzyka Zawodowego. Podstawy Metodyczne. Seria Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pod red. W. Zawieski, CIOP-PIB, Warszawa, rozdz. 13, 2004, 232-152.

Odnośniki

 1. Państwowa Agencja Atomistyki
 2. Główny Inspektorat Sanitarny
 3. Centralny Instytut Ochrony Pracy
 4. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 5. Światowa Organizacja Zdrowia
 6. Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej
 7. Komisja Europejska

Jednostki podrzędne