+A A A-
Menu

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Kierownik
dr Bożena Krogulska

Lokalizacja
III piętro, budynek „C”

Sekretariat
Osoba kontaktowa: sekretarka Asystentka Renata Barbarska
Telefon: 022 54 21 354
Pokój: 301

Pracownicy

dr Renata Matuszewska
dr Maciej Szczotko
dr Adam Krogulski
dr Sławomir Garboś
dr inż. Dorota Święcicka
dr inż. Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska
dr inż. Grzegorz Kaczmarczyk
mgr Małgorzata Jamsheer-Bratkowska
mgr Agnieszka Stankiewicz
mgr inż. Krzysztof Skotak
mgr Jerzy Kozłowski
mgr Izabela Orych
lek. med. Dorota Maziarka
inż. Olga Jadachowska
techn. Mirosław Worowski
tech. Teresa Mackiewicz
s
ekretarka asystentka Renata Barbarska

 

Charakterystyka

 • Prowadzenie badań naukowych i usługowych, analizujących bezpieczeństwo zdrowotne wody i powietrza oraz oceniających wpływ powyższych czynników środowiskowych na stan zdrowia ludzi;
 • Rozwiązywanie problemów z dziedziny higieny środowiska, dotyczących w szczególności zagadnień zdrowotnych środowiska człowieka, higieny osiedli i budownictwa oraz ustalanie wymagań zdrowotnych w tym zakresie;
 • Opracowywanie kryteriów i normatywów w zakresie prawidłowego kształtowania środowiska człowieka, jego oceny higienicznej i badań;
 • Opracowywanie metod wykrywania i oznaczania skażeń fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody i powietrza;
 • Atestacja higieniczna materiałów i wyrobów, kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz preparatów do jej oczyszczania i dezynfekcji, materiałów stosowanych w budownictwie, produktów chemii gospodarczej, produktów do rozkładu zanieczyszczeń środowiska i innych wyrobów użytkowych;
 • Nadzór merytoryczny nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie higieny komunalnej;
 • Zadania realizowane przez Laboratorium Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska na rzecz zakładu;
 • Pełnienie nadzoru merytorycznego nad badaniami jakości wody i powietrza oraz hałasu wykonywanymi przez SSE;
 • Pełnienie nadzoru merytorycznego nad systemami informacji przestrzennej w dziedzinie higieny;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie monitoringu jakości środowiska;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie zastosowania nowych metod oznaczeń chemicznych i mikrobiologicznych, ich walidacji oraz szacowania niepewności wyników.

Pliki

 1. Wzór wniosku o wydanie atestu higienicznego (DOC) (649 pobrań)
 2. Badanie bakteriologiczne wody - badania potwierdzające w kierunku Escherichia coli (262 pobrania)
 3. Zasady kontroli i zapobiegania namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach aerozol wodno-powietrznych w obiektach służby zdrowia (268 pobrań)
 4. Badania w kierunku wykrywania i izolacji gronkowców koagulazo-dodatnich z środowiska wodnego (195 pobrań)
 5. Stanowisko Zakładu Higieny Środowiska w sprawie ptasiej grypy (131 pobrań)
 6. Stanowisko Zakładu Higieny Środowiska w sprawie rur azbestowo-cementowych w instalacjach wodociągowych (183 pobrania)
 7. Najważniejsze publikacje Zakładu (365 pobrań)
 8. Zalecenia ZHŚ NIZP-PZH dot. wymagań sanitarno-higienicznych dla obiektów basenowych i jakości wody w basenach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat (210 pobrań)
 9. Krótka charakterystyka toksykologiczna ozonu troposferycznego (142 pobrania)
 10. Stanowisko ZHŚ w sprawie stosowania preparatów na bazie polifosforanów w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i poprawy stanu technicznego sieci wodociągowych (209 pobrań)
 11. Stanowisko ZHŚ w sprawie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (317 pobrań)
 12. Stanowisko ZHŚ w sprawie znaczenia zdrowotngo podwyższonych stężenia żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia (325 pobrań)
 13. Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza oraz wody technologicznej i wody w prysznicach pracowniczych w zakładach przemysłowych, szczególnie w zakładach mechanicznej obróbki szkła (188 pobrań)

Uwaga! Unieważnienie Ocen Higienicznych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zawiadamia, że z dniem 1 września 2009 roku zostają unieważnione Oceny Higieniczne wydane przez Zakład Higieny Komunalnej (Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska) PZH w latach 1985-1995

Nasze usługi

Pracownie i laboratoria

Serwis informacyjny o stanie sanitarnym kąpielisk w Polsce

Konferencje naukowe