+A A A-
Menu

Atestacja produktów i wyrobów w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Cel atestacji

Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Stosowny dokument – atest higieniczny wydaje się na podstawie dokumentów i ekspertyz obejmujących:

 • deklarowany skład chemiczny materiałów i wyrobów (skład recepturowy wyrobów jest objęty tajemnicą służbową przez jednostkę atestującą),
 • formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne, zakresy i sposoby ich stosowania w praktyce,
 • wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym mają być zastosowane – zakres wymaganych badań wyrobów ustala każdorazowo jednostka atestująca.

Zakres atestowanych produktów

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska PZH wykonuje oceny higieniczne następujących grup materiałów, wyrobów, preparatów i urządzeń:

 • materiałów wykończeniowych i wyrobów budowlanych,
 • wyrobów branży motoryzacyjnej,
 • materiałów i wyrobów stosowanych w środowisku domowym, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych, itp.
 • materiałów, powłok, wyrobów i urządzeń służących do uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody użytkowej, grzewczej, przepływowej i technologicznej, powłok i preparatów antykorozyjnych,
 • preparatów służących do uzdatniania i dezynfekcji i wody,
 • filtrów i innych urządzeń służących do doczyszczania wody wodociągowej,
 • nowych urządzeń i technologii stosowanych do uzdatniania wody,
 • uzdatniania i dezynfekcji wody w basenach kąpielowych,
 • zabezpieczania i stabilizowania wody w zbiornikach ogrodowych,
 • zabezpieczenia gleby i wody przed odciekami z wysypisk i budowli drogowych,
 • materiałów i preparatów służących do remediacji gleby i wody,
 • preparatów bakteryjnych i enzymatycznych do rozkładu związków organicznych w ściekach, wysypiskach śmieci, itp.,
 • preparatów sanityzujących i dezodoryzujących stosowanych w gospodarce komunalnej, preparatów stosowanych w technologiach przemysłowych,
 • wyrobów i urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • armatury i wyposażenia sanitarnego i rehabilitacyjnego w. budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.Zakład Higieny Środowiska PZH wydaje atest higieniczny określając wymagania, jakie należy spełnić, aby uniknąć lub wydatnie ograniczyć negatywne skutki zdrowotne. W przypadku oceny negatywnej wyrobu atestu nie wystawia się.

Uwaga: Każdy atest higieniczny dotyczy wyrobów wyłącznie jednego producenta, a wystawiany jest tylko dla jednego wnioskodawcy. Zakład nie obejmuje jednym atestem wyrobów różnych producentów z uwagi na wynikające stąd nieścisłości w interpretacji zapisów w dokumencie.

W wydawanym przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH Ateście Higienicznym w miejscu Producent podawane są pełne dane (adres i nazwa) faktycznego producenta atestowanego wyrobu. W przypadku wyrobu pochodzącego spoza UE, w Ateście w miejscu Producent dopuszcza się umieszczenie zapisu – wyprodukowano w …(nazwa kraju)…dla…. (nazwa przedstawiciela/dystrybutora)…

Jeden atest higieniczny dotyczy jednego preparatu, materiału lub wyrobu. Dopuszczalne jest objęcie jednym atestem higienicznym jednego typoszeregu wyrobów, o ile nie różnią się one zasadniczo składem materiałowym.

Atest jest świadectwem, że przedstawiony do oceny wyrób, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.

Posiadanie Atestu higienicznego NIZP-PZH jest atutem w ofertach składanych w przetargach, jak również elementem wykorzystywanym w marketingu, a w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania uzyskanie atestów higienicznych jest obligatoryjne.

Poszerzenie zakresu badań wymaganych do wystawienia atestów higienicznych na materiały i wyroby kontaktujące się z wodą przeznaczoną do pożycia Wiecej informacji (pdf).

Menu nawigacyjne atestacji produktów i wyrobów w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Menu główne usług Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Badania mikrobiol. środowiskowe
Badania fizyko-chemiczne
Opinie