+A A A-
Menu

Niezbędna dokumentacja

Uwaga: Każdy atest higieniczny dotyczy wyrobów wyłącznie jednego producenta, a wystawiany jest tylko dla jednego wnioskodawcy. Zakład nie obejmuje jednym atestem wyrobów różnych producentów z uwagi na wynikające stąd nieścisłości w interpretacji zapisów w dokumencie.

Jeden atest higieniczny dotyczy jednego preparatu, materiału lub wyrobu. Dopuszczalne jest objęcie jednym atestem higienicznym jednego typoszeregu wyrobów, o ile nie różnią się one zasadniczo składem materiałowym.

W celu rejestracji wniosku i uzyskania atestu higienicznego należy przekazać następujące informacje, dokumenty, materiały (próbki):

 • wniosek o wydanie atestu higienicznego (na papierze firmowym zleceniodawcy),
 • nazwa handlowa materiału lub wyrobu oraz jego przeznaczenie i zakres stosowania,
 • nazwa i adres producenta ocenianego wyrobu oraz wnioskodawcy,
  skład chemiczny jakościowy i ilościowy wyrobów (pełna chemiczna nazwa substancji),
 • rodzaje drobnoustrojów w biopreparatach oraz deklaracja potwierdzona przez niezależne laboratorium, że preparat nie zawiera drobnoustrojów chorobotwórczych,
 • w przypadku materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia takich jak: rury, kształtki i zbiorniki z tworzyw sztucznych i kompozytów oraz membrany i wykładziny gumowe, niezbędne jest przedstawienie wyników badania podatności na powstawanie obrostów mikrobiologicznych (biofilm) – czytaj więcej (pdf)
 • w przypadku preparatów dezynfekcyjnych wyniki badań skuteczności działania preparatów przy zalecanych dawkach i czasie kontaktu,
 • w przypadku atestacji granulatów gumowych i nawierzchni sportowych – czytaj więcej (pdf)
 • w przypadku materiałów stosowanych w budownictwie i meblarstwie  czytaj więcej (pdf)
 • czytelna karta charakterystyki (Safety Data Sheet, Sicherheitsdatenblatt) w języku angielskim lub niemieckim. W innym przypadku do kart bezpieczeństwa w języku oryginalnym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez wnioskodawcę oraz certyfikat lub świadectwo dopuszczenia na rynku producenta,
 • projekt etykiety lub tekst informacji technicznej albo ulotki dołączonej do jednostkowych opakowań wyrobu jako instrukcję dla nabywców towaru (w języku polskim). Dla preparatów zawierających substancje niebezpieczne dla zdrowia etykieta powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 173 poz. 1679, 2003r.,
 • Zakład może poprosić o przesłanie próbek wyrobów,
  próbki te powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku i dostarczone do Zakładu w najmniejszych oryginalnych opakowaniach:
 • ■ około 0,2 m2, jeżeli są w formie płyt, folii itp.,
 • ■ około 1 kg jeżeli są w formie sypkiej lub płynnej,
 • ■ po 1 wyrobie, jeżeli są w formie urządzeń technicznych, małogabarytowych,
 • ■ dostarczone próbki mogą ulec uszkodzeniu, zdekompletowaniu itp. w trakcie niezbędnych badań dla potrzeb atestacji.
  ■ w szczególnych przypadkach Zakład może odstąpić od wymagania dostarczenia próbki.
 • W przypadku dużych przedmiotów należy dostarczyć prospekty, rysunki z opisem, zdjęcia itp.
 • Podczas składania wniosku o wydanie atestu higienicznego należy zaznaczyć, czy zleceniodawca rezerwuje sobie możliwość osobistego odbioru dostarczonej próbki. Wszystkie próbki dostarczone do Zakładu Higieny Komunalnej są przechowywane przez jeden miesiąc od daty wydania atestu higienicznego, po upływie którego ulegają likwidacji.
 • Materiały i wyroby, których zastosowanie obejmuje kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia wymagają wykonania testów migracji, potwierdzających, że nie wpływają one negatywnie na jakość stykającej się z nimi wody i jej bezpieczeństwo zdrowotne. Badania takie można wykonać m.in w niektórych Laboratoriach Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Zakład honoruje również wyniki badań wyrobów kontaktujących się z wodą do picia i atesty zagraniczne wydane przez odpowiednie władze sanitarne uprawnione do certyfikacji wyrobów np.(DVGW, KIWA, WRC, NSF), lub wyniki badań wydane przez renomowane instytuty naukowo- badawcze takie jak: Instytut Pasteura lub Instytut w Gelsenkirchen, o ile zakres tych badań jest zgodny z wymogami ZHŚ PZH,
 • dowód wpłaty na konto Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedpłaty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem. Koszt finalny ulega zwiększeniu, jeżeli atestacja dotyczy większej liczby materiałów i wyrobów lub, jeżeli wykonano w ramach atestacji badania laboratoryjne,
 • numer NIP, aktualne dane teleadresowe instytucji oraz bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za kontakty z PZH oraz upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Menu nawigacyjne atestacji produktów i wyrobów w Zakładzie Higieny Środowiska

Informacje dodatkowe
Opłaty
Kontakt

Menu główne usług Zakładu Higieny Środowiska

Atestacja produktów i wyrobów
Program „Produkt z Atestem”
Badania mikrobiol. środowiskowe
Badania fizyko-chemiczne
Opinie