+A A A-
Menu

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego

Kierownik
Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Z-ca kierownika

Lokalizacja
Budynek C, I p.; budynek D

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Urszula Soliwoda
Telefon: 022 54 21 328
Pokój: C 111

Pracownicy
dr Agnieszka Hernik
Dr Katarzyna Czaja
Mgr inż. Wojciech Korcz
Mgr Monika Liszewska
Dr hab. Paweł Struciński , prof. NIZP-PZH
dr Katarzyna Urbanek-Olejnik
Dr Bożena Wiadrowska
Mgr inż. Maria Minorczyk

Charakterystyka

 • Pozostałości pestycydów w żywności: analiza, zapewnienie jakości badań, legislacja, plany monitoringu i urzędowej kontroli żywności.
 • Persystentne związki halogenoorganiczne: analiza, toksykologia, legislacja.
 • Ocena dokumentacji toksykologicznej i dotyczącej pozostałości środków ochrony roślin w procesie rejestracji.
 • Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów: przy ustalaniu NDP, dla operatorów i osób postronnych, przy przekroczeniach NDP (RASFF).
 • Badania referencyjne w zakresie pozostałości pestycydów w żywności.
 • Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem produktów biobójczych.
 • Badania mechanizmów działania niegenotoksycznych kancerogenów w warunkach – proliferacja komórkowa, CYPs, metylacja DNA, ekspresja genów.
 • Ocena toksykologiczna substancji czynnych produktów biobójczych.
 • Działalność dydaktyczna i usługowa.

Działalność

Pliki

 1. Cennik usług wykonywanych w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego (109 pobrań)
 2. Cennik procedury atestacyjnej (1607 pobrań)
 3. Wysokość opłat za złożenie wniosku związanego z zatwierdzaniem substancji czynnej, sejfnera i synergetyka, wydaniem zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu, pozwolenia na handel równoległy oraz pozwolenia na prowadzenie badań oraz czynności związane z weryfikacją dokumentacji, przygotowaniem projektu sprawozdania z oceny i opracowania oceny porównawczej – Pestycydy (PDF)
 4. Publikacje Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego (153 pobrania)

Odnośniki

 1. Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
 2. POLLAB
 3. Polskie Centrum Akredytacji
 4. Ministerstwo Zdrowia
 5. Główny Inspektorat Sanitarny
 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Strona główna
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ochrona roślin
 8. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i ProduktówBiobójczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 9. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 10. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 11. Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 12. INUENDO
 13. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 14. EUROTOX
 15. EUROPA – Food Safety
 16. Baza danych EPA – IRIS
 17. Kompendium nazw pestycydów
 18. International Agency for Research on Cancer
 19. Eur-lex – dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
 20. European Chemical Agency
 21. Oficjalna strona Unii Europejskiej
 22. Strona Komisji Europejskiej
 23. EU Pesticides Database

Wydawanie atestów

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego wydaje atesty na różnorodne produkty/wyroby wymienione w „Cenniku procedury atestacyjnej” w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wydawane atesty nie dotyczą wartości użytkowych ocenionego produktu i są wydawane na zasadzie dobrowolności.

WNIOSEK O WYDANIE ATESTU HIGIENICZNEGO W ZAKŁADZIE TOKSYKOLOGII I OCENY RYZYKA NIZP-PZH (854 pobrania)

 

Jednostki podrzędne

Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka
Pracownia Zanieczyszczeń Środowiskowych i Oceny Ryzyka